Kievitsnest

De buurtschap Kievitsnest ligt direct ten noorden van Hasselt, maar behoorde toch tot 2001 tot de voormalige gemeente Zwartsluis. Kievitsnest ligt grotendeels ten oosten van de provinciale weg Hasselt-Zwartsluis (N331), die ter plekke deels Sluizerdijk, deels De Velde heet. Het natuurgebied Kievitsnest ligt ten noordwesten van Hasselt, tussen de dijk langs het Zwarte Water en de provinciale weg. Het natuurgebied is elf hectare groot en bestaat uit (bloemrijk) grasland met diverse watergangen. Een poel en een oude kolk maken tevens deel uit van het gebied. In 2012 is het gebied heringericht. Doel van dit project is de versterking van de ecologische hoofdstructuur door de ontwikkeling van moeras- en kwelvegetaties. Het gebied is nu optimaal ingericht voor het ontstaan van dotterbloemgrasland en kievitsbloemhooiland. De waterstanden hebben een meer natuurlijk verloop gekregen. In de winter zal het gebied vernatten, terwijl in de zomerperiode geen water wordt opgemalen. De toplaag (10-30 cm) is ontgraven waardoor de bodem minder voedselrijk wordt en de oevers van de bestaande sloten zijn afgevlakt. Aan de Wijkweg iets ten oosten van Kievisnest, op de grens met de gemeente Staphorst, bevindt zich ‘De Veldschuur’, het informatiecentrum van Staatsbosbeheer. Hier ligt ook de ingang van het natuurreservaat Olde Maten en Veerslootlanden, een laagveen- en veenweidegebied in de gemeente Staphorst. De Olde Maten bestaan uit een lange rij pijpenla-achtige weitjes die ongeveer een kilometer lang zijn en maar slechts enkele tientallen meters breed. Het gebied bestaat naast veenweiden uit een grote lengte aan elzensingels, rijk begroeide sloten met krabbenscheer en fonteinkruiden, petgaten, moerasbossen met wilgen en elzen en enkele perceeltjes met bijzondere vegetaties zoals trilvenen, blauwgraslandjes en zeggemoerassen. Het gebied is van bijzonder belang voor het behoud van waterdieren als de grote modderkruiper en de bittervoorn.