navigatie overslaan
Natuurgeheimen

Uiterwaarden van het Zwarte Water en de Vecht

  • 2 minuten leestijd
  • 3031 x bekeken

De uiterwaarden van het Zwartewater zijn nooit echt in cultuur gebracht en alleen gebruikt als hooiland. Voor de kievitsbloemen zijn dit ideale omstandigheden. Het is een van de weinige plekken in Nederland waar de kievitsbloem nog massaal voorkomt en de uiterwaarden in de tweede helft van april een fleurig aanzien geeft.

Noordelijk vloeit de Vecht met het Zwarte Water samen en stroomt deze laatste tot nabij de Krieger, omringt door een hele reeks uiterwaarden die grotendeels in eigendom zijn bij het Staatsbosbeheer en voor een kleiner deel bij particulieren, vaak boeren in de directe omgeving. De uiterwaardsituatie werkt in de hand dat de gebieden allemaal wat minder intensief in gebruik zijn (overstromingen, dus minder mest, minder ontwatering, later maaien en weiden), waardoor de biodiversiteit, maar ook het landschap, erg veel variatie vertoont. Er zijn ook tal van kleine hoogteverschillen, die versterkt zijn doordat men vroeger er klei moest steken om de dijken te herstellen. In het gebied komen veel rietlanden voor. Zowel voor vogels als planten zijn de gebieden belangrijk: Zwarte Stern, Kleine Karekiet, Rietgors, Bruine Kiekendief, tal van soorten eenden, ganzen en zwanen.

Opvallend kronkelige dijk met talrijke doorbraakkolken Doorbraakkolken tussen Hasselt en Zwartsluis (Cellemuiden)

Westelijk van het Zwarte Water, tussen Hasselt en Genemuiden, ligt de buurtschap Cellemuiden (Groot- en Klein Cellemuiden en Roebollige Hoek om precies te zijn) met een opvallend kronkelige dijk met talrijke doorbraakkolken. Die laatste kunnen zowel aan de rivierkant van de dijk liggen als aan de polderkant. De kolken kunnen een diepte hebben van meer dan 15 meter en hebben soms een spronglaag in zich: onder die spronglaag tref je alleen IJzerrijk (roestbruin), zuurstofloos water aan en eens per jaar wisselt die gelaagdheid en komt dat zuurstofloze water aan het oppervlak, wat veel vissterfte tot gevolg heeft, maar een tijdelijk hoog voedselaanbod voor meeuwen en reigers. Sommige kolken herbergen in het zomerhalfjaar ook Zwarte Sterns, waar speciaal kleine broedvlotjes voor uitgelegd worden. In het voorjaar tref je daar meestal alle soorten eenden aan die ons land rijk is, denk aan Krakeend, Tafeleend, Zomer- en Wintertaling, Kuifeend, Smient, Wilde eend, maar ook Grauwe ganzen (vaak met hun kuikens erbij).

Wat vind je van de informatie op deze pagina?